Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου των Διόσκουρων Κοζάνης έφτασε στο τέλος της μετά από 3 χρόνια. Καλούμε όλα τα μέλη του συλλόγου στην Γενική συνέλευση για τις εκλογές του συλλόγου. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να περάσουν να πάρουν την αίτηση υποψηφιότητας από τα γραφεία του συλλόγου. Επίσης όσοι θέλουν να εγγραφούν μέλη είναι ευπρόσδεκτοι.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΤΙΚΩΝ Δ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 150/10-05-2022

Στην Κοζάνη σήμερα 10/05/2022 και ώρα 19:00 μ.μ στα γραφεία του Συλλόγου, συνήλθε το Δ.Σ. έκτακτα μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημήτρη Βλαχόπουλου, προκειμένου να αποφασίσει στο παρακάτω θέμα:

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ (ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53, Ν. 4809/2021 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14.Β΄ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)

Παρόντες ήταν οι κ.κ. Λουκάς Καραγιαννάκης, Γιώργος Μαλιόγκας, Θεοδώρα Γκαντσίδου και Κων/νος Αγορίτσας. Απόντες, δεν υπήρξαν.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τα ανωτέρω θέματα και μετά από συζήτηση, το Δ.Σ. αποφάσισε τα εξής:

Επί του θέματος: Αποφάσισε ομόφωνα εναρμονιζόμενο με το ‘Αρθρο 53 του Ν. 4809/2021 και σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Καταστατικού του, τη διεξαγωγή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Κυριακή 22 Μαΐου 2022, στα γραφεία του Συλλόγου (Πτολεμαίων 1, Κοζάνη) και ώρα 18:00 με θέματα:

  1. Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και Πρακτικογράφου της Γ.Σ.
  2. Έκθεση πεπραγμένων Εξελεγκτικής Επιτροπής
  3. Έκθεση πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ.
  4. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
  5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής

  Το παρόν θα θυροκολληθεί στην είσοδο των γραφείων, μαζί με την ονομαστική κατάσταση των Μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Για την ανωτέρω θυροκόλληση θα συνταχθεί έκθεση που θα υπογράφεται από τον πρόεδρο και τη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε πίστωση των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως έπεται:

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Βλαχόπουλος                   Θεοδώρα Γκαντσίδου          Κ. Αγορίτσας

                                                                                                      Γ. Μαλιόγκας

                                                                                                      Λ. Καραγιαννάκης

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά  10/05/2022

             Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Θεοδώρα Γκαντσίδου